KONTEKST

Stres na delovnem mestu je lahko opredeljen kot negativno „psihološko in fizično stanje, ki se pojavi, ko posameznikovi viri ne zadostujejo za obvladovanje potreb in stresnih situacij“ (Michie, 2002). Leta 1998 je SZO objavila sklop smernic in študij primerov za promocijo koncepta »Univerze za promocijo zdravja«. Izpostavili so, da bi univerza lahko in morala igrati osrednjo vlogo pri spodbujanju zdravja in dobrega počutja mladih. Porast psihološkega stresa in slabega duševnega zdravja v zadnjih letih v starostni skupini študentov (Hartrey, Denieffe in Wells, 2017) izjemno poudarja pomen visokošolskih institucij pri spodbujanju in podpori duševnega zdravja ter dobrega počutja mladih. Tako na primer Evropski pakt o duševnem zdravju (2008) poziva izobraževalne institucije k „zagotavljanju shem za zgodnje posredovanje v okviru celotnega izobraževalnega sistema; k spodbujanju vključevanja socialno-čustvenega učenja v kurikulume in v okviru delovnega okolja k izvajanju programov za duševno zdravje in dobro počutje s programi ocene tveganja in preventivnimi programi za primere, ki lahko škodljivo vplivajo na duševno zdravje delavcev“.

 

CILJI

Namen projekta SSTeMM je razviti digitalno mobilno platformo za ciljno usmerjeno izobraževanje, usposabljanje za razvoj kompetenc in samorefleksijo. Platforma bo dostopna študentom zdravstvene nege na kliničnih vajah, mentorjem, gostujočim institucijam in visokošolskim učiteljem. Uporabnike bo opremila z znanjem, veščinami in kompetencami za obravnavo stresorjev v delovnem okolju (osebnih in okolijskih). Poudarek bo na pedagogiki, ki bo razvijala osebne veščine študentov zdravstvene nege za učinkovito obvladovanje stresa in ostajanje v poklicu; krepitvi predanosti med in po zaključku izobraževanja in usposabljanja ter omogočala pridobivanje razširjenega nabora znanj in kompetenc, ki bodo izboljšali osebno počutje po zaključku študija in zaposlitvi v kliničnem okolju.

 

POTREBE

Problematika stresa na delovnem mestu in v kliničnem okolju študentov zdravstvene nege ter vplivi stresa na vedenja posameznikov po zaključku izobraževanja, so bila doslej premalo raziskana in neučinkovito obravnavana tako na nacionalni in vseevropski ravni. Literatura, ki večinoma izhaja iz Združenega kraljestva in Irske, se osredotoča na opisovanje izkušenj, ne osredotoča pa se na raziskovanje vpliva na vedenje posameznikov po zaključku izobraževanja, zlasti v smislu ostajanja v poklicu in potreb po razvoju veščin in usposabljanja tekom študija.

 

CILJNE SKUPINE

Glavni cilj projekta SSTeMM je izboljšanje spretnosti študentov zdravstvene nege v delovnem okolju za boljše obvladovanje stresorjev, povezanih z delom. Vendar ciljamo tudi na druge skupine. Kliničnim mentorjem in visokošolskim učiteljem bodo zagotovljena gradiva za usposabljanje študentov zdravstvene nege in obvladovanja lastnega stresa. Delodajalci in visokošolske institucije so ciljne skupine v smislu posvetovalnega dela, ki bodo pridobili na zadrževanju medicinskih sester v poklicu in zmanjševanju absentizma. Oblikovalci politike na področju zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja (tako na nacionalni ravni kot v EU) bodo kot skupine predstavnikov delodajalcev usmerjeni v širša vprašanja opolnomočenja študentov v zvezi z obvladovanjem stresa. V tem kontekstu bodo evropske agencije, kot je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, neposredno zainteresirane za procese in izide SSTeMM projekta.

 

ZAKAJ JE POTREBNO IZVESTI PROJEKT NA TRANSNACIONALNI RAVNI?

Zdravstvena nega je eden najbolj mobilnih reguliranih poklicev v smislu gibanja delovne sile po Evropi in po vsem svetu. Zdravstvena nega je regulirana na nacionalni in evropski ravni glede enakovrednega priznavanja izobraževanja in usposabljanja ter pridobitve licence za opravljanje dela med državami EU. Zato bi bilo vseevropsko sodelovanje utemeljeno in zaželeno in bi pomembno prispevalo k spremembam kurikuluma tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. V tem okviru bo projekt SSTeMM obravnaval tisto, kar je prepoznano kot znaten izdatek za zdravje in blagostanje prebivalcev Evropske unije, kot tudi izdatek za njeno gospodarstvo, ob tem pa nedvoumno podpiral politične pobude EU, kot so „Vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova mladinska strategija EU“ (Evropska komisija, 2018). S skupnim transnacionalnim sodelovanjem, izmenjavo znanj in izkušenj med visokošolskimi institucijami in partnerji bo SSTeMM zgradil celostni pristop, ki bo vključeval perspektive kliničnega/poslovnega sektorja v sodelujočih državah za reševanje pomanjkljivosti veščin pri obvladovanju poklicnega stresa med študenti zdravstvene nege in njihovimi kliničnimi mentorji. V tem okviru bodo rezultati posplošeni na širši visokošolski sektor v celotni EU z opredelitvijo pristopov, ki pomagajo pri usmeritvi študentov vizobraževanje in ostajanje v poklicu ter na ta način pomembno podpirajo vseevropsko visokošolsko izobraževanje.

 

 

PROJEKTNI PARTNERJI

MONO_BLACK
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow